Γνωστοποίηση συναλλαγής (11/04/2006)

Σε συνέχεια της από 11/4/2006 γνωστοποίησης του κ. Παντολέων Ιωάννη του Οδυσσέα, Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Ανάπτυξης της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Παντολέων Ιωάννης στις 10/4/2006 προέβη σε πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 123.000,00 ευρώ.