ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (13/06/2006)

Σε συνέχεια της από 9.6.2006 γνωστοποίησης του κ. Παντολέων Ιωάννη του Οδυσσέα, Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Ανάπτυξης της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Παντολέων Ιωάννης την 8.6.2006 προέβη σε πώληση 9.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 167.040,00 ευρώ.