ΓΝΩΣΤΩΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (28/11/2006)

Σε συνέχεια της από 24.11.2006 γνωστοποίησης του κ. Φαρρή Κωνσταντίνου του Ευάγγελου, Γενικού Διευθυντή Τεχνικής Διεύθυνσης Συστημάτων, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Φαρρής Κωνσταντίνος την 23.11.2006 προέβη σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 23.500,00 ευρώ.