Γνωστοποίηση συναλλαγής

Σε συνέχεια της από 15/12/2005 γνωστοποίησης του κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Προέδρου του Δ.Σ. της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Σ. Κόκκαλης στις 14/12/2005 προέβει σε πώληση 300.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 4.140.000,00 ευρώ.