Γνωστοποίηση συναλλαγών (15/01/2007)

Σε συνέχεια της από 12.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Βασδάρη Βασιλείου του Αναστασίου, Διευθυντή της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Βασδάρης Βασίλειος την 11.01.2007 προέβη σε πώληση 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 41.020,00 ευρώ.