Γνωστοποίηση συναλλαγών (15/01/2007)

Σε συνέχεια της από 12.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Ζαχαράκη Ιωάννη του Νικήτα, Διευθυντή της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης την 12.01.2007 προέβη σε πώληση 400 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 11.084,00 ευρώ.