Γνωστοποίηση συναλλαγών (16/01/2007)

Σε συνέχεια της από 15.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Τσιλίδη Αργύρη του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Τσιλίδης Αργύρης την 12.01.2007 προέβη σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 27.564,00 ευρώ.