Γνωστοποίηση συναλλαγών (16/01/2007)

Σε συνέχεια της από 15.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Κονδύλη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κονδύλης Γεώργιος την 12.01.2007 προέβη σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 27.582,00 ευρώ.