Γνωστοποίηση συναλλαγών (18/04/2007)

Σε συνέχεια της από 16.04.2007 γνωστοποίησης του κ. Κονδύλη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κονδύλης Γεώργιος την 13.04.2007 προέβη σε πώληση 904 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 21.445,20 ευρώ