Γνωστοποίηση συναλλαγών (19/04/2006)

Σύμφωνα με την από 24/3/2006 ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι : Επαναδημοσιεύσαμε τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της 31/12/2005 την Πέμπτη 13 Απριλίου 2006 στις εφημερίδες ΒΗΜΑ , ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΑΜΑΡΥΣΙΑ κατόπιν τροποποιήσεων των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2005 , οι οποίες επανεγκρίθησαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 7/4/2006 και αφορούν : α) Τροποποιήσεις στις σημειώσεις 31 & 32 των οικονομικών καταστάσεων που έγιναν για την καλύτερη κατανόηση (σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία εξεδόθη μεταγενέστερα της ημερομηνίας σύνταξης & δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μας ) & αφορούν την αναγνώριση εσόδου αναγόμενου στην διάρκεια της σύμβασης εσόδων που προκύπτουν από την μεταβίβαση εξοπλισμού σε πελάτες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτά αποτελούν μέρος των εσόδων που προέρχονται από συμβάσεις διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών. Η επίδραση της μεταβολής στην προηγούμενη χρήση ανέρχεται για τα ενοποιημένα αποτελέσματα και την καθαρή θέση στα ποσά των 3,5 εκ. € και των 1,5 εκ. € αντίστοιχα , ενώ τα αντίστοιχα ποσά που αφορούν την μητρική εταιρεία σε 4,1 εκ. € και 7,1 εκ. € . Η επίδραση της μεταβολής στις δημοσιευθείσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσεως ανέρχεται για τα ενοποιημένα αποτελέσματα και την καθαρή θέση στα ποσά των 6,6 και 8,2 εκ.€ αντίστοιχα την 30/9/05 , στα ποσά των 5,3 και 6,9 εκ.€ αντίστοιχα την 30/6/05, στα ποσά των 3,4 και 5 εκ. αντίστοιχα την 31/3/05 ενώ τα αντίστοιχα ποσά που αφορούν την μητρική εταιρεία σε 3,9 και 11 εκ.€ αντίστοιχα την 30/9/05 , σε 3,2 και 10,3 εκ.€ αντίστοιχα την 30/6/05 και σε 1,6 και 8,8 εκ.€ αντίστοιχα την 31/3/05 & β) Το Πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών στο οποίο προσετέθη θέμα έμφασης , χωρίς επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου , ως εξής “Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις ( ενοποιημένες και απλές ) της 31 Δεκεμβρίου 2004 έχουν επαναδιατυπωθεί και εμφανίζονται διαφοροποιημένες σε σχέση με αυτές που είχαν δημοσιευθεί στις ενδιάμεσες περιόδους της χρήσης 2005 καθώς και με τις προκαταρκτικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2004 που συνέταξε ο Ομιλος . Η επίδραση των αναμορφώσεων που έγιναν , στην Καθαρή Θέση , στα Καθαρά Κέρδη καθώς και σε επιμέρους κονδύλια αναλύεται στις Σημειώσεις 31και 32 των οικονομικών καταστάσεων”.