Γνωστοποίηση Συναλλαγών 19/07/2007 (19/07/2007)

Σε συνέχεια της από 19.7.2007 γνωστοποίησης του κ. Χατζή Φοίβου του Χρήστου, Μέλους του Δ.Σ. της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Χατζής Φοίβος την 18.7.2007 προέβη σε αγορά 4.231 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 109.487,04 ευρώ.
Την ίδια μέρα (18.7.2007) προέβη σε πώληση 4.231 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 109.921,38 ευρώ.