Γνωστοποίηση συναλλαγών (20/03/2007)

Σε συνέχεια της από 19.03.2007 γνωστοποίησης του κ. Ζαχαράκη Ιωάννη του Νικήτα, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης την 19.03.2007 προέβη σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 12.320,00 ευρώ.