Γνωστοποίηση Συναλλαγών (20/07/2007)

Σε συνέχεια της από 20.7.2007 γνωστοποίησης του κ. Κατάκη Ιωάννη του Νικολάου, Γενικού Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κατάκης Ιωάννης την 19.7.2007 προέβη σε πώληση 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 67.500,00 ευρώ.