Γνωστοποίηση συναλλαγών (27/02/2007)

Σε συνέχεια της από 26.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Ζαχαράκη Ιωάννη του Νικήτα, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης την 26.02.2007 προέβη σε πώληση 600 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 15.600,00 ευρώ.