Γνωστοποίηση συναλλαγών (28/03/2007)

Σε συνέχεια της από 27.03.2007 γνωστοποίησης του κ. Καραθανάση Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Καραθανάσης Χαράλαμπος την 26.03.2007 προέβη σε αγορά 80 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 1.865,60 ευρώ.