Γνωστοποίηση Συναλλαγών (31/07/2007)

Σε συνέχεια της από 30.7.2007 γνωστοποίησης του κ. Κατάκη Ιωάννη του Νικολάου,
Γενικού Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κατάκης Ιωάννης
την 30.7.2007 προέβη σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT,
μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 25.000,00 ευρώ.