Γνωστοποίηση συναλλαγών της κας Λαναρά Ευσταθίας του Νικολάου (15/01/2007)

Σε συνέχεια της από 12.01.2007 γνωστοποίησης της κας Λαναρά Ευσταθίας του Νικολάου, Διευθύντριας της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι η κα Λαναρά Ευσταθία την 11.01.2007 προέβη σε πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 136.534,48 ευρώ.