Γνωστοποίηση συναλλαγών του κ. Τσιλίδη Αργύρη του Δημητρίου (15/01/2007 )

Σε συνέχεια της από 12.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Τσιλίδη Αργύρη του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Τσιλίδης Αργύρης την 11.01.2007 προέβη σε πώληση 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 95.556,00 ευρώ.