ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Σε συνέχεια της από 30.7.2007 γνωστοποίησης του κ. Κατάκη Ιωάννη του Νικολάου, Γενικού Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κατάκης Ιωάννης την 27.7.2007 προέβη σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 36.150,00 ευρώ.Σε συνέχεια της από 30.7.2007 γνωστοποίησης του κ. Κατάκη Ιωάννη του Νικολάου, Γενικού Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κατάκης Ιωάννης την 27.7.2007 προέβη σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 36.150,00 ευρώ.