Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10.6.2010

Η Εταιρεία INTRALOT ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι, κατά την σημερινή Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 10ης Ιουνίου 2010, λόγω έλλειψης νομίμου απαρτίας δεν έλαβε χώρα συζήτηση και λήψη απόφασης επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.»

Σύμφωνα με την από 13.5.2010 πρόσκληση της Εταιρείας, οι κ.κ. μέτοχοι έχουν ήδη προσκληθεί σε Β’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του όγδοου θέματος στις 6.7.2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο «Πολιτιστικό Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο CAPSIS», (οδός Πάρνωνος, αρ. 10, Μαρούσι Αττικής), χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.