Η INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ AΠΟ ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ INTRALOT FINANCE LUXEMBOURG S.A.

Η Intralot Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών ανακοινώνει τη διενέργεια προσφοράς ομολογιών ύψους €300.000.000 από τη θυγατρική της Intralot Finance Luxembourg S.A.

Αθήνα, Ελλάδα, 17 Ιουνίου 2013 – Η Intralot Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών ανακοινώνει, σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 και τον ν. 3340/2005 και τις σχετικές εφαρμοστικές αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, Intralot Finance Luxembourg S.A. (ο «Εκδότης»), πρόκειται να προβεί σε έκδοση και προσφορά  ομολογιών (α΄ τάξης)  (Senior Notes) ύψους €300.000.000 λήξεως το 2018 (οι «Ομολογίες»). Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες (οn a senior unsecured basis) από την Intralot Α.Ε. (Μητρική Εγγυήτρια), την Intralot Global Securities B.V. (άμεση μητρική εταιρεία του Εκδότη) και από τις εξής θυγατρικές της Intralot: Intralot Inc., Intralot Gaming Services Pty Ltd., Intralot de Perú S.A.C., Intralot Italia S.p.A., Gaming Solutions International S.A.C., Intralot Maroc SA, Intralot Germany GmbH, Intralot Nederland B.V., Intralot Czech s.r.o., Pollot sp. z o.o., Veneta Servizi s.r.l., Intralot Business Development Limited, OLTP Processamento de Transações Online Ltda., Beta Rial. sp. z o.o., Intralot Cyprus Global Assets Ltd, Intralot St. Lucia Limited, White Eagle Investments Limited, Intralot Jamaica Limited, Intralot Finance UK PLC, Bilot EOOD, Intralot Holdings International Limited, Intralot Interactive USA, LLC, Betting Company Cyprus Limited, Intralot Iberia S.A., Jackpot S.p.A., Intralot do Brasil Comércio de Equipamentos e Programas de Computador Ltda., Intralot Interactive S.A., Ιntralot International Limited, Intralot Operations Limited, Betting Organization, Operation, and Promotion Company S.A. (Betting Company S.A.), Servicios Transdata S.A.C., Intralot Gaming Machines  S.p.A., "Intralot" Co. Ltd. και Intralot Global Holdings B.V. Αναμένεται ότι την έκδοση των Ομολογιών θα εγγυηθούν επίσης η ρουμανική θυγατρική Lotrom S.A. και η σλοβακική θυγατρική Slovenské Lotérie a.s. μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Οι Ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές» αποκλειστικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (στ) του ν. 3401/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4099/2012 (που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/73/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και ισχύει.
Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η κατά 100% θυγατρική μας Intralot Luxembourg S.A θα ανακοινώσει σήμερα πρόταση (“Πρόταση”) για την επαναγορά του ανεξόφλητου κεφαλαίου των εγγυημένων ανταλλάξιμων πιστωτικών τίτλων (Exchangeable Notes) της Intralot Luxembourg S.A συνολικής ονομαστικής αξίας €200 εκατομμυρίων (με ετήσιο επιτόκιο 2,25%) και λήξεως το 2013 (οι «Ανταλλάξιμοι Τίτλοι») που δεν κατέχονται από εμάς ή από συνδεδεμένα πρόσωπα σε τιμή επαναγοράς ίση με το 114% της ονομαστικής αξίας εκάστου Ανταλλάξιμου Τίτλου, πλέον δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων έως (αλλά εξαιρούμενης) της ημερομηνίας διακανονισμού της Πρότασης. Η περίοδος αποδοχής της Πρότασης θα λήξει στις 14 Ιουνίου 2013. Kατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, Ανταλλάξιμοι Τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας €60 εκατομμυρίων κατέχονται από τον όμιλο της Intralot και θα ακυρωθούν κατά ή πριν την ημερομηνία διακανονισμού της Πρότασης. Το καθαρό προϊόν της έκδοσης και πώλησης των Ομολογιών που θα προκύψει μετά την καταβολή της προβλεπόμενης προμήθειας και των άλλων εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθεί (i) προκειμένου να κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό μεσεγγύησης (Escrow Account) κεφάλαια επαρκή για την αποπληρωμή του συνόλου του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ανταλλάξιμων Τίτλων (περιλαμβανομένων των ποσών που απαιτούνται για το διακανονισμό της επαναγοράς σύμφωνα με την Πρόταση) πλέον της καταβολής του premium προπληρωμής και των υφιστάμενων και μελλοντικών δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων κατά τη λήξη των Ανταλλάξιμων Τίτλων, και (ii) για την αναχρηματοδότηση ορισμένων υφιστάμενων δανείων του ομίλου. Οι λεπτομέρειες της Πρότασης, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των όρων και προϋποθέσεών της, των περιορισμών και των δικαιουμένων να συμμετάσχουν μερών, θα περιληφθούν στο από 17 Ιουνίου 2013 Πληροφοριακό Σημείωμα (Tender Offer Memorandum) (το “Πληροφοριακό Σημείωμα”) αντίγραφα του οποίου (υπό τους περιορισμούς στη διενέργεια διάθεσης) διατίθενται από την Lucid Issuer Services Limited ως Εκπροσώπου Αποδοχής (Tender Agent). Η αποδοχή της Πρότασης τελεί, μεταξύ άλλων, υπό τον όρο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της προσφοράς των Ομολογιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα λειτουργίας και την οικονομική θέση της Εταιρίας για το πρώτο τρίμηνο του 2013 και σχετικά με ενημέρωση περί των συναλλαγών για το δεύτερο τρίμηνο του 2013 επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των επενδυτικών σχέσεων της Intralot:
http://www.intralot.com/content/103/investor-relations.

Intralot

Ηλίας Αθανασίου
Group Strategic Planning Director
Tel: +30 210 61 56 000
E-mail: athanasiou@intralot.com

Ιωάννης Παντολέων
Chief Financial Officer
Tel: +30 210 61 56 000
E-mail: pantoleon@intralot.com

Σημαντική Σημείωση

 

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόταση προς αγορά ή παρότρυνση για την αγορά των Ομολογιών ούτε θα υπάρξει πώληση των Ομολογιών στις οποίες αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση σε καμία δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία τέτοιου είδους πρόταση ή πώληση απαγορεύεται. Οι Ομολογίες δεν έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με το UnitedStatesSecuritiesActτου 1933, ως ισχύει (στο εξής ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και δεν είναι δυνατόν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Η.Π.Α. άνευ καταχώρισης σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή άνευ σχετικής εξαίρεσης από τις προϋποθέσεις καταχώρισης σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών. Οι Ομολογίες προσφέρονται μόνο σε ειδικούς επενδυτές σύμφωνα με το Rule144Aτου Νόμου περί Κινητών Αξιών και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με το RegulationSτου Νόμου περί Κινητών Αξιών.

 

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται αποκλειστικά προς (i) πρόσωπα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, (ii) πρόσωπα εντός του Ηνωμένου Βασιλείου που εφόσον πληρούν τους όρους του επαγγελματία επενδυτή (όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 19 (5) του FinancialServicesandMarketsAct2000 (FinancialPromotion) Order2005 (ο «Κανονισμός περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης»)), (iii) πρόσωπα που εμπίπτουν στο Άρθρο 43 του Κανονισμού περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης ή (iv) οιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία δύναται να λάβει χώρα νομίμως σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης (όλων των εν λόγω προσώπων αναφερομένων από κοινού ως τα «σχετικά πρόσωπα»). Οι επενδύσεις με τις οποίες η παρούσα ανακοίνωση σχετίζεται είναι διαθέσιμες μόνο σε, καθώς και τυχόν πρόσκληση, πρόταση ή συμφωνία εγγραφής, αγοράς ή άλλου είδους απόκτησης τέτοιων επενδύσεων θα είναι διαθέσιμη μόνο σε, ή θα αφορά μόνο στα, σχετικά πρόσωπα. Οιοδήποτε πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των σχετικών προσώπων δεν θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με ή να βασίζεται στο παρόν έγγραφο ή στο περιεχόμενό του. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο στα σχετικά πρόσωπα και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από μη σχετικά πρόσωπα.

 

Στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο στα πρόσωπα που εμπίπτουν στην έννοια των «ειδικών επενδυτών» υπό την έννοια του άρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας 2003/71/ΕΕ (η «Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου»). Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί διαφήμιση για τους σκοπούς των εφαρμοστέων μέτρων που υλοποιούν την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου.

 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της IntralotΑ.Ε. καθώς οιασδήποτε ιστοσελίδας στην οποία μπορεί οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου να μεταβεί από την ιστοσελίδα της IntralotΑ.Ε. δεν αποτελεί μέρος ή περιλαμβάνεται στην παρούσα ανακοίνωση. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες δύναται να περιορίζεται από το νόμο. Τα πρόσωπα τα οποία αποκτούν στην κατοχή τους την παρούσα ανακοίνωση πρέπει να ενημερώνονται και προσέχουν τους εν λόγω περιορισμούς. Τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης με τους εν λόγω περιορισμούς δύναται να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.

Εν σχέσει προς τις Ομολογίες και την Πρόταση:

(i)    Δεν θα υποβληθεί δημόσια πρόταση κατά την έννοια του Ν. 3401/2005, του άρθρ. 10 του 876/1979, του άρθρου 8α του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3461/2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) και

(ii)   Ουδεμία διαφημιστική καταχώρηση, δήλωση ή ανακοίνωση έχει τεθεί ή πρόκειται να τεθεί υπόψη, εγκριθεί ή επιτραπεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3401/2005, του άρθρ. 10 του 876/1979, του άρθρου 8α του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3461/2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), εντός, από ή αναφορικά με την Ελληνική Επικράτεια.

Ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα ούτε οιοδήποτε έγγραφο προσφοράς των Ομολογιών δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα ούτε η ηλεκτρονική τους μεταβίβαση αποτελούν πρόταση απόκτησης ούτε πρόκληση προς υποβολή πρότασης για πώληση των Ανταλλάξιμων Τίτλων (και η αποδοχή της Πρότασης από κατόχους Ανταλλάξιμων Τίτλων δεν θα γίνεται αποδεκτή) σε οποιαδήποτε περίπτωση η πρόταση απόκτησης ή η πρόκληση προς υποβολή προτάσεως απαγορεύονται. Η Πρόταση δεν πραγματοποιείται ούτε πρόκειται να πραγματοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα εντός ή με τη χρήση ταχυδρομείου ή με οιοδήποτε τρόπο ή μέσο (περιλαμβανομένων φαξ, τέλεξ, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης μορφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας) εσωτερικού ή εξωτερικού εμπορίου ή με μεταβίβαση μέσω των εθνικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών και καμία προσφορά των Ανταλλάξιμων Τίτλων δεν θα πραγματοποιηθεί με τους ανωτέρω τρόπου, μέσα ή αρχές από ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε πρόσωπα των ΗΠΑ ή σε πρόσωπα με εγκατάσταση ή διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την έννοια του Κανόνα 800(h) τουUnitedStatesSecuritiesActτου 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Νόμος περί Κινητών Αξιών») (και οιαδήποτε αναφορά της παρούσας παραγράφου σε πρόσωπα που έχουνεγκατάσταση ή διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ερμηνεύεται αντίστοιχα). Ακολούθως, τα αντίγραφα  του Πληροφοριακού Σημειώματος και οιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό που σχετίζονται με την Πρόταση δεν πρόκειται και δεν πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να ταχυδρομούνται ή άλλως να μεταβιβάζονται, διανέμονται προωθούνται ή αποστέλλονται (περιλαμβανομένων ενδεικτικά μέσω εκπροσώπων, πληρεξουσίων ή εντολέων) εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε πρόσωπα με εγκατάσταση ή διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των ΗΠΑ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου “Ηνωμένες Πολιτείες” σημαίνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα εδάφη τους και τα κατεχόμενά τους (περιλαμβανομένων του Πουέρτο Ρίκο, των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων, του Γκουάμ, της Αμερικανικής Σαμόα, της Νήσου Ουέικ και των Βορείων Νήσων Μαριάνα), οποιαδήποτε Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών και την Περιφέρεια της Κολούμπια. Η Πρόταση, η παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Σημείωμα και οιαδήποτε άλλα έγγραφα και υλικό σχετικά με την Πρόταση υπόκεινται στους περιορισμούς προσφοράς και διανομής και άλλων δικαιοδοσιών (περιλαμβανομένης της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου), όπως ειδικότερα εκτίθενται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.