Η INTRALOT ανακοινώνει την πώληση του μεριδίου της στην INTRALOT do Brasil

Η INTRALOT ανακοινώνει δεσμευτική συμφωνία με την  “SAGA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS” (“SAGA”) στην Βραζιλία για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην “Intralot do Brasil Comércio de Equipamentos e Programas de Computador LTDA” (“Intralot do Brasil”), που αντιπροσωπεύει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της εταιρίας. Η “SAGA” είναι ο μοναδικός έτερος μέτοχος της “Intralot do Brasil” συμμετέχοντας με το υπόλοιπο 20%. Η INTRALOT θα συνεχίσει να παρέχει τεχνολογία τυχερών παιχνιδιών στην “Intralot do Brasil” μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το συνολικό τίμημα από την πώληση της συμμετοχής ανέρχεται σε Ευρώ 700 χιλιάδες (επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ). Η “Intralot do Brasil” συνεισέφερε 0,5% στα συνολικά ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου INTRALOT κατά το 2020.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε τυπικές προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές. Η Εταιρία θα επανέλθει με περαιτέρω ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως απαιτείται από το ρυθμιστικό πλαίσιο.