Η Intralot Finance Luxembourg S.A. ανακοινώνει τη λήξη της προθεσμίας της Πρότασης Επαναγοράς της έκδοσης ομολογιών που λήγουν το 2018 και έχουν επιτόκιο 9,750%.

21 Σεπτεμβρίου 2016 – Η Intralot Finance Luxembourg S.A. (ο «Προσφέρων») ανακοινώνει τη λήξη της προθεσμίας της Πρότασης Επαναγοράς τοις μετρητοίς (η «Πρόταση»), την οποία είχε γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό με προηγούμενη ανακοίνωσή της, κάθε και όλων των ομολογιών α΄ τάξης, της έκδοσης ομολογιών ύψους €325.000.000 και με επιτόκιο 9,750%, οι οποίες λήγουν το 2018 (οι «Ομολογίες»), από τους κατόχους των Ομολογιών (οι «Κάτοχοι»). Η Πρόταση έληξε στις 5.00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 (η «Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας»).

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Πρότασης αναφέρονται στο από 14 Σεπτεμβρίου 2016 πληροφοριακό σημείωμα επαναγοράς, (το «Πληροφοριακό Σημείωμα») και τη σχετική Ειδοποίηση Εγγυημένης Παράδοσης που καταρτίστηκε σε σχέση με την Πρόταση.

 

Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν ορίζονται εντός αυτής, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διατέθηκαν από την Lucid Issuer Services Limited, ο Εκπρόσωπος Αποδοχής της Πρότασης, €56.159.000 συνολικό ονομαστικό ποσό των Ομολογιών προσφέρθηκαν εγκύρως στην ή πριν την Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας και δεν αποσύρθηκαν εγκύρως. Δεν υπάρχουν Ομολογίες οι οποίες υπόκεινται στις διαδικασίες Εγγυημένης Παράδοσης όπως αυτές περιγράφονται στο Πληροφοριακά σημείωμα. 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Πρότασης.

 

Περιγραφή τωνΟμολογιών

Κοινός κώδικας/ISINγια Ομολογίες RegulationS

Κοινός κώδικας/ISINγια Ομολογίες Rule144A

Ποσό σε κυκλοφορία

ΟνομαστικόΠοσό που Προσφέρθηκε*

Τίμημα

€325.000.000 επιτόκιο 9,750% Α΄ Τάξης που λήγουν το 2018

094717663 / XS0947176631

094717736 / XS0947177365

€276.682.000

€ 56.159.000

€1.051,55 ανά €1.000 ονομαστικό ποσό

 

Ο Προσφέρων θα επαναγοράσει όλες τις Ομολογίες που προσφέρονται εγκύρως για επαναγορά και οι οποίες δεν αποσύρονται εγκύρως πριν την Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας, με αποτέλεσμα την επαναγορά συνολικού ονομαστικού ποσού €56.159.000. Οι όροι της Προσφοράς έχουν ικανοποιηθεί, συνεπώς ο Προσφέρων αναμένει πως η πληρωμή των Ομολογιών που επαναγοράστηκαν, συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιών που παραδόθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες Εγγυημένης Παράδοσης, θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 (η «Ημερομηνία Λήξης»).

Επιπροσθέτως, Κάτοχοι των Ομολογιών που επαναγοράστηκαν σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης θα λάβουν ένα επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στους δεδουλευμένους τόκους που δεν έχουν καταβληθεί για τις Ομολογίες που επαναγοράζονται, από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής τόκου για την εν λόγω Ομολογία έως, εξαιρουμένης όμως αυτής, την Ημερομηνία Λήξης. 

               

 

 

Οι Διαχειριστές είναι: J.P. MorganSecurities plc, 25 Bank Street, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5JP, Ηνωμένο Βασίλειο, Υπόψη: Liability Management, Τηλέφωνο: +44 207 134 3438, E-mail: emea_lm@jpmorgan.com; και Société Générale, 10 Bishops Square, Λονδίνο E1 6EG, Ηνωμένο Βασίλειο, Υπόψη: Liability Management, Τηλέφωνο: +44 20 7676 7579, E-mail: liability.management@sgcib.com.

 

 

Ο Εκπρόσωπος Αποδοχής είναι: Lucid Issuer Services Limited, Tankerton Works, 12 Argyle Walk, Λονδίνο WC1H 8HA, Τηλέφωνο: +44 20 7704 0880, Email: intralot@lucid-is.com, Υπόψη: Thomas Choquet/Arlind Bytyqi.

 

Το Πληροφοριακό Σημείωμα είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο ιστότοπο: http://library.lucid-is.com/intralot

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

 

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόταση πώλησης, ούτε πρόκληση προς υποβολή πρότασης για αγορά των Ομολογιών ή  πρόσκληση για παροχή συναίνεσης αναφορικά με οποιαδήποτε κινητή αξία. Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σημείωμα. Το Πληροφοριακό Σημείωμα περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την Πρόταση. Εάν οποιοσδήποτε κάτοχος Ομολογιών έχει οιαδήποτε αμφιβολία ως προς το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή το Πληροφοριακό Σημείωμα ή σχετικά με το σε ποια ενέργεια πρέπει να προβεί, συνιστάται η λήψη εξειδικευμένης χρηματοοικονομικής και νομικής συμβουλής, μεταξύ άλλων αναφορικά με τις τυχόν φορολογικές συνέπειες, από το χρηματιστή, τον τραπεζικό σύμβουλο, το δικηγόρο, το λογιστή του ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό, φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.

 

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα αποτελούν πρόσκληση συμμετοχής στην Πρόταση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία, ή προς, ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προς, ή από το οποίο είναι παράνομο να υποβληθεί τέτοια πρόσκληση ή να υπάρξει τέτοια συμμετοχή υπό την εφαρμοστέα νομοθεσία κεφαλαιαγοράς. Η διάθεση αυτής της ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος εντός ορισμένων δικαιοδοσιών απαγορεύεται από το νόμο. Τα πρόσωπα, στην κατοχή των οποίων περιέρχεται αυτή η ανακοίνωση ή το Πληροφοριακό Σημείωμα, καλούνται από τον Προσφέροντα, τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο Αποδοχής να ενημερώνονται για τους περιορισμούς αυτούς και να τους τηρούν.