Η Intralot συγκαλεί Γενική Συνέλευση για Αύξηση Κεφαλαίου κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου