Η Intralot Finance Luxembourg S.A. προτίθεται να επαναγοράσει κάθε και όλες τις ομολογίες Α΄ τάξης (Senior Notes), οι οποίες λήγουν το 2018 και έχουν επιτόκιο 9.750%.

14 Σεπτεμβρίου 2016– Η Intralot Finance LuxembourgS.A. (ο «Προσφέρων») ανακοινώνει σήμερα ότι προτίθεται να επαναγοράσει τοις μετρητοίς (η «Πρόταση»), κάθε και όλες τις ομολογίες α΄ τάξης, της έκδοσης ομολογιών ύψους €325.000.000 και με επιτόκιο 9.750%, οι οποίες λήγουν το 2018 (οι «Ομολογίες») από τους κατόχους των Ομολογιών (οι «Κάτοχοι») υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. Η Πρόταση λήγει στις 5.00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 εκτός εάν παραταθεί ή διακοπεί νωρίτερα από τον Προσφέροντα (η «Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας»).

Η Πρόταση γίνεται υπό όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο από 14 Σεπτεμβρίου 2016 πληροφοριακό σημείωμα επαναγοράς, (το «Πληροφοριακό Σημείωμα») και τη σχετική Ειδοποίηση Εγγυημένης Παράδοσης που καταρτίστηκε σε σχέση με την Πρόταση και υπόκειται στους περιορισμούς προσφοράς και διάθεσης που αναφέρονται παρακάτω. Ο Προσφέρων διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να παραιτηθεί από οποιαδήποτε προϋπόθεση.

Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν ορίζονται εντός αυτής, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με τις Ομολογίες.

 

     

 

Περιγραφή των Ομολογιών

Κοινός κώδικας/ISINγια Ομολογίες RegulationS

Κοινός κώδικας/ISINγια Ομολογίες Rule144A

Ποσό σε κυκλοφορία*

Τίμημα Επαναγοράς

Ομολογίεςα΄ τάξης, ποσού€325,000,000, επιτόκιο 9.750%, λήξεως το2018

094717663 / XS0947176631

094717736 /  XS0947177365

€276.682.000

€1.051,55 ανά€1,000 ονομαστικό ποσό

 

Εξαιρούνται Τίτλοι ποσού €48.318.000 που κατέχονται από τον Όμιλο, οι οποίοι θα ακυρωθούν από τον Προσφέων πριν την Ημερομηνία Λήξης.

 

Σκοπός και υπόβαθρο της Πρότασης

 

Η Πρόταση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο διαχείρισης της ρευστότητας και στοχεύει στη βελτιστοποίηση της κατάστασης ρευστότητας και του κόστους χρέους του Ομίλου. Ταυτόχρονα με την Πρόταση, η Intralot Capital Luxembourg διαθέτει ομολογίες α΄ τάξης, λήξεως το 2021 (οι «Νέες Ομολογίες»), οι οποίες είναι εγγυημένες ανέκκλητα και χωρίς επιφυλάξεις από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. και συγκεκριμένες θυγατρικές αυτής, υπό όρους και προϋποθέσεις ευλόγως ικανοποιητικούς για την τελευταία. Τα έσοδα από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα διατεθούν, μεταξύ άλλων, για την επαναγορά των Ομολογιών σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης.

 

Λεπτομέρειες της Πρότασης

 

Η ολοκλήρωση της Πρότασης υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των Προϋποθέσεων Χρηματοδότησης (Financing Condition), Σύναψης Δανειακής Σύμβασης (Loan Commitment Condition), καθώς και των Γενικών Προϋποθέσεων (General Conditions). Οι ανωτέρω προϋποθέσεις περιγράφονται με λεπτομέρεια στο Πληροφοριακό Σημείωμα υπό τον τίτλο «Προϋποθέσεις της Πρότασης» (Conditions of theTender Offer). Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πληρωθούν ή ότι θα αποποιηθούν.

Για Ομολογίες που προσφέρονται εγκύρως για επαναγορά και οι οποίες δεν αποσύρονται εγκύρως πριν την Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας και γίνονται αποδεκτές για επαναγορά, το τίμημα ανά €1.000 ονομαστικό ποσό των Ομολογιών θα είναι €1,051.55 (το «Τίμημα Επαναγοράς»). Επιπρόσθετα, Κάτοχοι των οποίων οι Ομολογίες επαναγοράζονται θα λάβουν ένα επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στους δεδουλευμένους τόκους που δεν έχουν καταβληθεί για τις Ομολογίες που επαναγοράζονται, από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής τόκου για την εν λόγω Ομολογία έως την Ημερομηνία Διακανονισμού (ως ορίζεται κατωτέρω),  εξαιρουμένης όμως αυτής.

 

Το συντομότερο πρακτικά δυνατό, κατά ή μετά την Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας, ο Προσφέρων θα ανακοινώσει το κατά πόσο έχει εκπληρωθεί η Προϋπόθεση Χρηματοδότησης, η Σύναψη Δανειακής Σύμβασης, οι Γενικές Προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της Πρότασης. Υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Πρότασης, ο διακανονισμός της Πρότασης θα λάβει χώρα τάχιστα μετά την Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας (ο εν λόγω διακανονισμός αναμένεται να λάβει χώρα την 23η Σεπτεμβρίου 2016) (η «Ημερομηνία Διακανονισμού»). Όλες οι πληρωμές θα λάβουν χώρα κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, εκτός εάν ο Προσφέρων παρατείνει ή διακόψει νωρίτερα την Πρόταση ή εξαγοράσει τις Ομολογίες σύμφωνα με τις διατάξεις για την υποχρεωτική εξαγορά τους, όπως αυτές περιέχονται στη σχετική σύμβαση του ομολογιακού δανείου.

 

Ομολογίες που επαναγοράζονται από τον Προσφέροντα σύμφωνα με την Πρόταση θα ακυρωθούν και δεν θα εκδοθούν ή πωληθούν εκ νέου.

 

Επιπροσθέτως, ο Προσφέρων έχει εκδώσει μία ειδοποίηση εξαγοράς υπό προϋποθέσεις και κάθε Ομολογία που παραμένει σε κυκλοφορία μετά το διακανονισμό της  Πρότασης θα εξαγοράζεται από τον Προσφέροντα κατά την ημερομηνία εξαγοράς, η οποία αναμένεται να είναι στις 14 Οκτωβρίου 2016,  σύμφωνα με την ειδοποίηση εξαγοράς υπό προϋποθέσεις.    

 

Ο Προσφέρων, οι Διαχειριστές (DealerManagers), ο Εκπρόσωπος Αποδοχής, ο θεματοφύλακας των Ομολογιών ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτούς μέρος δεν προβαίνουν σε καμία σύσταση και δεν έχουν εκφράσει καμία γνώμη αναφορικά με το εάν οι Κάτοχοι πρέπει να προσφέρουν ή να μην προσφέρουν τις Ομολογίες τους για επαναγορά σύμφωνα με τους όρους της Πρόταση. Κάθε Κάτοχος πρέπει να αποφασίσει μόνος του για το εάν θα προσφέρει τις Ομολογίες του για Επαναγορά και, εάν το κάνει, για το ποσό των Ομολογιών που θα προσφέρει.

 

Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα για βοήθεια ή αίτημα για επιπλέον αντίγραφα του Πληροφοριακού Σημειώματος, μπορεί να υποβάλλεται στον  Εκπρόσωπο Αποδοχής στο τηλέφωνο ή στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω. Οι Κάτοχοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τους Διαχειριστές στις σχετικές διευθύνσεις τους ή στα τηλέφωνα που αναφέρονται παρακάτω ή με τον χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζα, θεματοφύλακα, εταιρεία καταπιστεύματος ή οποιοδήποτε άλλον αποδέκτη εντολών αυτών για οποιαδήποτε συνδρομή σε σχέση με την Πρόταση.

 

Οι Διαχειριστές είναι:J.P. MorganSecuritiesplc, 25 BankStreet, CanaryWharf,Λονδίνο E14 5JP, Ηνωμένο Βασίλειο, Υπόψη: LiabilityManagement, Φαξ: +44 20 34931453, Τηλέφωνο: +44 207 134 3438, E-mail: emea_lm@jpmorgan.com;

καιSociété Générale, 10 BishopsSquare, Λονδίνο E1 6EG, Ηνωμένο Βασίλειο, Υπόψη: LiabilityManagement, Φαξ: +44 20 7256 9471, Τηλέφωνο: +44 20 7676 7579, E-mail: liability.management@sgcib.com.

 

Ο Εκπρόσωπος Αποδοχής είναι: LucidIssuerServicesLimited, TankertonWorks, 12 ArgyleWalk, Λονδίνο WC1H8HA, Τηλέφωνο: +44 20 7704 0880, Email: intralot@lucid-is.com, Υπόψη: ThomasChoquet/ArlindBytyqi.

Το Πληροφοριακό Σημείωμα είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο ιστότοπο: http://library.lucid-is.com/intralot

 

Αποποίηση Ευθύνης

 

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόταση πώλησης, ούτε πρόκληση προς υποβολή πρότασης για αγορά των Ομολογιών ή  πρόσκληση για παροχή συναίνεσης αναφορικά με οποιαδήποτε κινητή αξία. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αναφέρει όλους τους ουσιώδεις όρους της Πρότασης και καμία απόφαση δεν πρέπει να λαμβάνεται από οποιονδήποτε κάτοχο Ομολογιών επί τη βάσει της παρούσας ανακοίνωσης. Το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της Πρότασης αναφέρονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σημείωμα. Το Πληροφοριακό Σημείωμα περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την Πρόταση. Εάν οποιοσδήποτε κάτοχος Ομολογιών έχει οιαδήποτε αμφιβολία ως προς το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή το Πληροφοριακό Σημείωμαή σχετικά με το σε ποια ενέργεια πρέπει να προβεί, συνιστάται η λήψη εξειδικευμένης χρηματοοικονομικής και νομικής συμβουλής, μεταξύ άλλων αναφορικά με τις τυχόν φορολογικές συνέπειες, από το χρηματιστή, τον τραπεζικό σύμβουλο, το δικηγόρο, το λογιστή του ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό, φορολογικό ή νομικό σύμβουλο. Κάθε ιδιώτης ή εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων Ομολογίες βρίσκονται στην κατοχή χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζας, θεματοφύλακα, εταιρείας καταπιστεύματος (trustcompany) ή οποιουδήποτε άλλου αποδέκτη εντολών θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εν λόγω χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζα, θεματοφύλακα, εταιρεία καταπιστεύματος (trustcompany) ή οποιοδήποτε άλλο αποδέκτη εντολών, εφόσον επιθυμεί να αποδεχθεί την Πρόταση για τις Ομολογίες αυτές.

 

Περιορισμοί στην Προσφορά και Διάθεση

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα αποτελούν πρόσκληση συμμετοχής στην Πρόταση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία, ή προς, ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προς, ή από το οποίο είναι παράνομο να υποβληθεί τέτοια πρόσκληση ή να υπάρξει τέτοια συμμετοχή υπό την εφαρμοστέα νομοθεσία κεφαλαιαγοράς. Η διάθεση αυτής της ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματοςεντός ορισμένων δικαιοδοσιών απαγορεύεται από το νόμο. Τα πρόσωπα, στην κατοχή των οποίων περιέρχεται αυτή η ανακοίνωση ή το Πληροφοριακό Σημείωμα, καλούνται από τον Προσφέροντα, τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο Αποδοχής να ενημερώνονται για τους περιορισμούς αυτούς και να τους τηρούν.

 

Ιταλία

Τίποτε από την Πρόταση, την ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Σημείωμα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με την Πρόταση δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία έγκρισης από την CommissioneNazionaleperleSocietaelaBorsa(CONSOB) σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της Ιταλίας. Η Πρόταση διεξάγεται στην Ιταλία ως εξαιρούμενη πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 101-bis, παράγραφο 3-bis του Νομοθετικού Διατάγματος 58 της 24 Φεβρουαρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε (η «Πράξη Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών») και άρθρο 35-bis, παράγραφος 4 του Κανονισμού CONSOBN.11971 της 14 Μαΐου 1999, όπως τροποποιήθηκε. Κάτοχοι ή δικαιούχοι των Ομολογιών που βρίσκονται στην Ιταλία, μπορούν να υποβάλλουν τις Ομολογίες για επαναγορά στην Πρόταση μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων (όπως επενδυτικές εταιρίες, τράπεζες ή χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές που επιτρέπεται να συνάψουν τέτοιου είδους συναλλαγές στην Ιταλία, σύμφωνα με την η «Πράξη Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» CONSOBΚανονισμός ν. 16190 της 29 Οκτωβρίου 2007, όπως τροποποιήθηκε στην πάροδο του χρόνου, και Νομοθετικό Διάταγμα ν. 385 της 1ης Σεπτεμβρίου 1993, όπως τροποποιήθηκε και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με τις απαιτήσεις που υποβάλλονται από την CONSOBή οποιαδήποτε άλλη αρχή της Ιταλίας.

Ηνωμένο Βασίλειο. Τίποτα από την κοινοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης, τουΠληροφοριακού Σημειώματος και κάθε άλλου εγγράφου ή υλικού που σχετίζεται με την Πρόταση δεν γίνεται και τα εν λόγω έγγραφα  και/ή υλικό δεν έχουν εγκριθεί από κανένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς της ενότητας 21 του FinancialServicesandMarketsAct2000. Επομένως, τα εν λόγω έγγραφα και/ή υλικό δεν διανέμονται και δεν πρέπει να χορηγηθούν στο κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επικοινωνία των εν λόγω εγγράφων και/ή του υλικού ως χρηματοοικονομική προώθηση λαμβάνει χώρα μόνο ως προς τα πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο που εμπίπτουν στον ορισμό του επαγγελματία επενδυτή (ως ορίζεται στο Άρθρο 19(5) της FinancialServicesandMarketsAct2000 (FinancialPromotion) Order2005 (η «FinancialPromotionOrder»)) ή  τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο Άρθρο 43 (2) της FinancialPromotionOrderή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να λάβει χώρα κατ’ άλλο τρόπο νομίμως σύμφωνα με την FinancialPromotionOrder.

 

Γαλλία

Η Πρόταση δεν δίνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό της Γαλλίας. Ούτε αυτή η ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Σημείωμα, ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που αφορά στην Πρόταση έχει ή θα πρέπει να διανεμηθεί στο κοινό της Γαλλίας και μόνο σε α) παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων (personnesfournissantleserviced’ investissementdegestiondeportefeuillepourcomptedetiers) και/ή β) ειδικούς επενδυτές (investisseursqualifies), εκτός από τα πρόσωπα που ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, όπως ορίζεται και σύμφωνα με τα άρθρα των Ν.411-1, 411-2 και D.411-1 του Γαλλικού Κώδικα monetaireetfinancier, είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν στην Πρόταση. Ούτε αυτή η ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα έχει ή πρόκειται να υποβληθεί ούτε να εγκριθεί από AutoritedesMarchesFinanciers.

Ελλάδα

Σχετικά με την Πρόταση:

α) καμία δημόσια προσφορά, βάσει του Ν.3401/2005, του άρθρου 10 του Ν.876/1979, του άρθρου 8α του Ν.2190/1920 και του Ν. 3461/2006 (όλοι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), μπορεί να λάβει χώρα, και

β) καμία διαφήμιση, ανακοίνωση, δήλωση ή άλλη ενέργεια έχει ή πρέπει να επανεξεταστεί, εγκριθεί ή εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει του Ν. 3401/2005, του άρθρου 10 του Ν.876/1979, του άρθρου 8α του Ν.2190/1920 και του Ν.3461/2006 (όλοι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), στην, από  ή με άλλον τρόπο συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ούτε αυτή η ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Λουξεμβούργο

Σε καμία περίπτωση η Πρόταση δεν συνιστά προσφορά για αγορά ή εγγραφή σε τίτλους στο Λουξεμβούργο. Ούτε αυτή η ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα έχει επανεξεταστεί ή εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοπιστωτικού Τομέα του Λουξεμβούργου (η Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα).