Η INTRALOT LUXEMBOURG S.A. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (Η ΠΡΟΤΑΣΗ)

Intralot Luxembourg S.A.

(société anonyme)

46A, avenue J.F. Kennedy

L-1885 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 120234

Η INTRALOT LUXEMBOURG S.A. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (Η ΠΡΟΤΑΣΗ)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣΣΤΗΝΠΡΟΣΦΟΡΑΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ).

 

5 Αυγούστου 2013. Σε συνέχεια των από 17 Ιουνίου 2013, 24 Ιουνίου 2013,  26 Ιουνίου 2013, 5 Ιουλίου και 19 Ιουλίου 2013 ανακοινώσεων,η IntralotLuxembourgS.A. (ο Προτείνων) ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της Προτάσεως προς τους κατόχους (οι Κάτοχοι Τίτλων) των υφιστάμενων Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Πιστωτικών Τίτλων (Guaranteed Exchangeable Notes) συνολικής ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας €140.000.000 (με ετήσιο επιτόκιο 2,25%), λήξεως το 2013 (οι Τίτλοι), για αγορά του συνόλου ή μέρους των Τίτλων από τον Προτείνοντα με καταβολή τοις μετρητοίς (η Πρόταση).

Η Πρόταση έγινε υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο από 17 Ιουνίου 2013 Πληροφοριακό Σημείωμα (Tender Offer Memorandum) (το Πληροφοριακό Σημείωμα) που συνέταξε ο Προτείνων.  Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν ορίζονται εντός αυτής, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Η Προθεσμία Λήξης για την Πρόταση ήταν 16.00 (ώρα Λονδίνου) στις 2 Αυγούστου, 2013. Την Ημερομηνία Λήξης η Πρόταση είχε γίνει αποδεκτή για συνολικό ποσό ονομαστικής αξίας €111.300.000. Ο Προτείνων αποφάσισε να αποδεχτεί (υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης των Όρων ή της παραίτησης από αυτούς κατά την Ημερομηνία Καταβολής) όλες τις έγκυρες προτάσεις αγοράς Τίτλων. Η Τιμή Επαναγοράς που θα καταβάλει ο Προτείνων την Ημερομηνία Καταβολής θα είναι ίση με το 114% της ονομαστικής αξίας εκάστου τίτλου (€57.000 για έκαστο τίτλο ονομαστικής αξίας €50.000). Κατά συνέπεια το συνολικό τίμημα που θα καταβάλει ο Προτείνων τοις μετρητοίς για όλους τους Τίτλους που έχουν εγκύρως προσφερθεί για αγορά και τους οποίους έχει αποδεχτεί,  συνεπεία της Προτάσεως, θα είναι €126.882.000. Μετά την εκκαθάριση της Προτάσεως και την ακύρωση των Τίτλων που θα αγοράσει η Προτείνων, η συνολική ονομαστική αξία του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Τίτλων θα ανέρχεται στο ποσό των €28.700.000.

Ο Προτείνων διατηρεί το δικαίωμα να αγοράζει μέσω ανοιχτών εντολών, ιδιωτικών συμφωνητικών, προτάσεων αγοράς, προτάσεων ανταλλαγής ή και με άλλους τρόπους, υπό όρους και προϋποθέσεις που θα προσδιορίσει ο Προτείνων, τους Τίτλους που δεν έχουν προταθεί για αγορά και δεν έχουν αγοραστεί  δυνάμει της Προτάσεως.

Αποποίηση Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σημείωμα. Η παρούσα ανακοίνωση δε συνιστά πρόταση ή πρόσκληση για την αγορά τίτλων. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος εντός ορισμένων δικαιοδοσιών μπορεί να υφίσταται περιορισμούς διά νόμου. Ο Προτείνων, οι Συνδιαχειριστές και ο Εκπρόσωπος Αποδοχής ζητούν από τα πρόσωπα σε γνώση των οποίων περιέρχεται η ανακοίνωση αυτή ή/και το Πληροφοριακό Σημείωμα να ενημερώνονται και να τηρούν τους παραπάνω περιορισμούς.