Η INTRALOT LUXEMBOURG S.A. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Intralot Luxembourg S.A.

(société anonyme)

46A, avenue J.F. Kennedy

L-1885 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 120234

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣΣΤΗΝΠΡΟΣΦΟΡΑΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ).

 

19 Ιουλίου 2013. Σε συνέχεια των από 17 Ιουνίου 2013, 24 Ιουνίου 2013,  26 Ιουνίου 2013 και 5 Ιουλίου 2013 ανακοινώσεων,η Intralot Luxembourg S.A.(ο Προτείνων) ανακοινώνει σήμερα την περαιτέρω παράταση της Προθεσμίας Λήξης και της Ημερομηνίας Καταβολής της προαιρετικής προτάσεως προς τους κατόχους (οι Κάτοχοι Τίτλων) των υφιστάμενων Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Πιστωτικών Τίτλων (GuaranteedExchangeable Notes) συνολικής ονομαστικής αξίας €200.000.000 (με ετήσιο επιτόκιο 2,25%), λήξεως το 2013 (οι Τίτλοι), για αγορά του συνόλου ή μέρους των Τίτλων από τον Προτείνοντα με καταβολή τοις μετρητοίς (η Πρόταση).

Η παρούσα ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης, που περιλαμβάνονται στο από 17 Ιουνίου 2013 Πληροφοριακό Σημείωμα (TenderOfferMemorandum) (το Πληροφοριακό Σημείωμα) που συνέταξε ο Προτείνων σε σχέση με την Πρόταση (όπως έχει τροποποιηθεί ως εκτίθεται κατωτέρω), και τελεί υπό την επιφύλαξη των περιορισμών στην προσφορά και διάθεση, που αναφέρονται κατωτέρω και περιγράφονται αναλυτικότερα στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Συνιστάται στους Κατόχους Τίτλων να διαβάσουν προσεκτικά το Πληροφοριακό Σημείωμα, αντίγραφα του οποίου (υπό τους περιορισμούς στη διενέργεια διάθεσης) διατίθενται από τον Εκπρόσωπο Αποδοχής (TenderAgent) ως κατωτέρω. Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν ορίζονται εντός αυτής, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Περαιτέρω Παράταση της Προθεσμίας Λήξης και της Ημερομηνίας Καταβολής

Ο Προτείνων αποφάσισε να παρατείνει περαιτέρω την Προθεσμία Λήξης μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013, και την αναμενόμενη Ημερομηνία Καταβολής την Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013.

Η Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου στις 12μ (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) την Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013, ή το συντομότερο δυνατό αμέσως μετά.

Οιαδήποτε αναφορά του Πληροφοριακού Σημειώματος στην Προθεσμία Λήξης, την Ημερομηνία Καταβολής και την ημερομηνία της Ανακοίνωσης των Αποτελεσμάτων θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη ημερομηνία όπως αυτή έχει παραταθεί.


Επιδιωχθείσα Έκδοση Νέων Τίτλων από την Intralot Finance Luxembourg S.A.

Τον προηγούμενο μήνα, η IntralotΑ.Ε. - Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η Μητρική Εταιρεία) αποφάσισε να μην προχωρήσει η Intralot Finance Luxembourg S.A. στην προσφορά τίτλων υψηλής απόδοσης [high yield offering] λόγω αστάθειας της αγοράς. Η Μητρική Εταιρεία θα συνεχίσει τις επόμενες ημέρες να μελετά τις συνθήκες της αγοράς ενόψει της εισόδου στην αγορά την κατάλληλη στιγμή.

 

Δικαιώματα ανακλήσεως

Ο Προτείνων θεωρεί ότι η περαιτέρω παράταση της Προθεσμίας Λήξης και της Ημερομηνίας Καταβολής κατά την παρούσα ανακοίνωση, δύνανται να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στα συμφέροντα των Κατόχων Τίτλων, οι οποίοι έχουν ήδη αποστείλει Ηλεκτρονικά Εντολή Αποδοχής σχετικά με την Πρόταση. Κάτοχοι Τίτλων που έχουν ήδη υποβάλει Ηλεκτρονικά Εντολή Αποδοχής πριν από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης δύνανται να την ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή έως την 16:00 (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) την Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 (η Προθεσμία Ανακλήσεως) (με την επιφύλαξη τυχόν συντομοτέρων προθεσμιών κατά τους κανόνες λειτουργίας των Συστημάτων Εκκαθάρισης και οιωνδήποτε Ενδιαμέσων Φορέων, μέσω των οποίων οι εν λόγο Κάτοχοι Τίτλων τηρούν τους Τίτλους τους).

Κάτοχοι Τίτλων που επιθυμούν να ασκήσουν δικαίωμα ανάκλησης κατά τα προαναφερθέντα, θα πρέπει να το πραγματοποιήσουν με την υποβολή απευθείας ή για λογαριασμό τους, εντολής προς το σχετικό Σύστημα Εκκαθάρισης, όπου τηρούνται οι Τίτλοι σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες του υπόψη Συστήματος Εκκαθάρισης, επισημαίνοντας την πρόθεση του Κατόχου Τίτλων να ανακαλέσει την υποβληθείσα Ηλεκτρονικά Εντολή Αποδοχής ανά πάσα στιγμή έως την λήξη της Προθεσμίας Ανακλήσεως.

Οι Κάτοχοι Τίτλων δε θα δικαιούνται να ανακαλέσουν υποβληθείσες  Ηλεκτρονικά Εντολές Αποδοχής μετά την εκπνοή της Προθεσμίας Ανακλήσεως. Συνιστούμε στους Κατόχους Τίτλων να επιβεβαιώσουν με τους Ενδιαμέσους Φορείς, μέσω των οποίων τηρούν τους Τίτλους, την προθεσμία για την παραλαβή από τον σχετικό Ενδιάμεσο Φορέα εντολών για την ανάκληση υποβληθείσας Ηλεκτρονικά Εντολής Αποδοχής προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την έγκαιρη υποβολή εντολών ανάκλησης στον Εκπρόσωπο Αποδοχής πριν την εκπνοή της Προθεσμίας Ανακλήσεως.

Προς άρση πάσης αμφιβολίας, Κάτοχοι Τίτλων που δεν ασκούν το εν λόγω δικαίωμα ανακλήσεως κατά τα προαναφερθέντα θα θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί εκ του δικαιώματος αυτού και οι υποβληθείσες Ηλεκτρονικά Εντολές Αποδοχής θα παραμένουν ισχυρές.

Ηλεκτρονική Εντολή Προσφοράς

Για να αποδεχθούν την Πρόταση, οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει εγκύρως να προσφέρουν τους Τίτλους τους, υποβάλλοντας ή να φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Ηλεκτρονική Εντολή Προσφοράς, την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος Αποδοχής έως τις 4 μ.μ. (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013. Οι Ηλεκτρονικές Εντολές Προσφοράς είναι ανέκκλητες πλην των περιορισμένων περιπτώσεων που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα και στη παρούσα ανακοίνωση.

Οι Ηλεκτρονικές Εντολές Προσφοράς πρέπει να υποβάλλονται σε σχέση με ελάχιστο ποσό κεφαλαίου Τίτλων ύψους €50.000, η αξία του οποίου δεν θα πρέπει να υπολείπεται της ελάχιστης ονομαστικής αξίας (denomination) των Τίτλων, και μπορούν να υποβάλλονται περαιτέρω σε ακέραια πολλαπλάσια των €50.000.

 

Οι Κάτοχοι Τίτλων καλούνται να διαβάσουν το Πληροφοριακό Σημείωμα για τις πλήρεις λεπτομέρειες και πληροφορίες επί της διαδικασίας συμμετοχής στην Πρόταση.

ΑναθεωρημένοΕνδεικτικόΧρονοδιάγραμμα της Προτάσεως

 

Γεγονότα

 

Ημερομηνία και Ώρα

Λήξη προθεσμίας για την ανάκληση υποβληθεισών πριν από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης Ηλεκτρονικά Εντολής Αποδοχής

 

16.00 (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) την Πέμπτη 25 Ιουλίου, 2013

Λήξη Προθεσμίας

 

16.00 (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) την Παρασκευή 2Αυγούστου, 2013

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

 

Περίπου στις 12:00 (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) τη Δευτέρα 5Αυγούστου, 2013, ή συντομότερο εφικτό αμέσως μετά

Ημερομηνία Καταβολής

 

Αναμένεται να είναι η Παρασκευή, 9 Αυγούστου, 2013, με την επιφύλαξη ότι ο Όρος Χρηματοδότησης και οι Γενικοί Όροι θα έχουν ικανοποιηθεί ή, κατά περίπτωση, θα έχουν παύσει να ισχύουν κατόπιν σχετικής παραιτήσεως

Ο Προτείνων δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να παρατείνει, επανυποβάλλει, τροποποιήσει, παραιτηθεί εξ οιουδήποτε όρου, τροποποιήσει ή καταργήσει οιονδήποτε όρο της Πρότασης ανά πάσα στιγμή (υπό την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας και των οριζομένων στο Πληροφοριακό Σημείωμα) και οι ως άνω ημερομηνίες και ώρες τελούν υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος του Προτείνοντος να προβεί στην εν λόγω παράταση, επανυποβολή, τροποποίηση ή/και κατάργηση της Πρότασης.

Συνιστούμε στους Κατόχους Τίτλων να συμβουλευτούν οιανδήποτε τράπεζα, χρηματιστή ή άλλον ενδιάμεσο φορέα μέσω του οποίου τηρούνται οι Τίτλοι τους, στις περιπτώσεις που ο εν λόγω ενδιάμεσος φορέας θα πρέπει να λάβει εντολές από Κάτοχο Τίτλων προκειμένου ο υπόψη Κάτοχος να συμμετάσχει ή (στις ειδικά αναφερόμενες περιστάσεις στις οποίες η ανάκληση επιτρέπεται) να ανακαλέσει τις εντολές του περί συμμετοχής στην Πρόταση έως την εκπνοή της Προθεσμίας Ανάκλησης που αναφέρεται ανωτέρω.  Οι προθεσμίες που τίθενται από οιονδήποτε τέτοιο ενδιάμεσο φορέα και από έκαστο Σύστημα Εκκαθάρισης για την υποβολή ή την ανάκληση Εντολής Αποδοχής είναι συντομότερες από τις σχετικές προθεσμίες που αναφέρονται ανωτέρω και στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Με την επιφύλαξη ρητής αναφοράς περί του αντιθέτου, ανακοινώσεις σχετικά με την Πρόταση θα δημοσιεύονται με ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu).  Ανακοινώσεις δύνανται να πραγματοποιούνται επίσης (i) στη σχετική οθόνη του συστήματος Reuters(ReutersInsiderScreen), (ii) δια δελτίου τύπου προς Ειδησεογραφική Υπηρεσία (NotifyingNewsService) και (iii) με την υποβολή ανακοινώσεως στα Συστήματα Εκκαθάρισης για διαβίβασή της στους Αμέσως Συμμετέχοντες.  Αντίγραφα κάθε τέτοιας ανακοινώσεως, δελτίου τύπου και δηλώσεων μπορούν να παραληφθούν επίσης από τον Εκπρόσωπο Αποδοχής, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου παρατίθενται ακολούθως.  Δύνανται να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις σε ανακοινώσεις που διαβιβάζονται μέσω των Συστημάτων Εκκαθάρισης και οι Κάτοχοι Τίτλων παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Εκπρόσωπο Αποδοχής για τις σχετικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της Πρότασης.  Περαιτέρω, οι Κάτοχοι Τίτλων δύνανται να επικοινωνούν με τους Συνδιαχειριστές για πληροφορίες, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται ακολούθως.

 

 

 

            ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

 

HSBC Bank plc

8 Canada Square

ΛονδίνοE14 5HQ

ΗνωμένοΒασίλειο

 

 

Υπόψη: Liability ManagementGroup

Τηλ.: +44 20 7992 6237

Email: liability.management@hsbcib.com

 

Société Générale

41 Tower Hill

ΛονδίνοEC3N 4SG

ΗνωμένοΒασίλειο


Υπόψη: Liability Management

Τηλ.: +44 20 7676 7579

Email: liability.management@sgcib.com

 

 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Lucid Issuer Services Limited
Leroy House
436 Essex Road
ΛονδίνοN1 3QP
ΗνωμένοΒασίλειο


Υπόψη: Thomas Choquet / Sunjeeve Patel

Τηλ.:  +44 207 704 0880
Email:  intralot@lucid-is.com
 

Αποποίηση Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σημείωμα. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την Πρόταση. Εάν οποιοσδήποτε Κάτοχος Τίτλων έχει οιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το σε ποια ενέργεια πρέπει να προβεί, συνιστάται η λήψη εξειδικευμένης χρηματοοικονομικής συμβουλής, μεταξύ άλλων αναφορικά με τις τυχόν φορολογικές συνέπειες, από το χρηματιστή, τον τραπεζικό σύμβουλο, το δικηγόρο, το λογιστή του ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Κάθε ιδιώτης ή εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων Τίτλοι βρίσκονται στην κατοχή χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζας, θεματοφύλακα, εταιρείας καταπιστεύματος (trustcompany) ή οποιουδήποτε άλλου αποδέκτη εντολών θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εν λόγω χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζα, θεματοφύλακα, εταιρεία καταπιστεύματος (trustcompany) ή οποιοδήποτε άλλου αποδέκτη εντολών, εφόσον επιθυμεί να αποδεχθεί την Πρόταση για τους Τίτλους αυτούς. Οι Διαχειριστές (JointDealerManagers) ενεργούν αποκλειστικά για τον Προτείνοντα και για κανέναν άλλο σε σχέση με τις ενέργειες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση και στο Πληροφοριακό Σημείωμα και δεν φέρουν ευθύνη έναντι κανενός πλην του Προτείνοντα για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους πελάτες των Διαχειριστών ή για την παροχή συμβουλών σε οιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με την Πρόταση. Ουδείς εκ του Προτείνοντος, των Διαχειριστών και του Εκπροσώπου Αποδοχής ή των αντίστοιχων διευθυντών, υπαλλήλων του ή συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων, προβαίνει σε οιαδήποτε σύσταση αναφορικά με το εάν οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει να αποδεχθούν την Πρόταση για τους Τίτλους τους.  

 

Περιορισμοί στην Προσφορά και Διάθεση

Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος εντός ορισμένων δικαιοδοσιών μπορεί να απαγορεύεται διά νόμου. Τα πρόσωπα, στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Πληροφοριακό Σημείωμα, καλούνται από τον Προτείνοντα, τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο Αποδοχής να ενημερώνονται για τους περιορισμούς αυτούς και να τους τηρούν. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα ούτε η ηλεκτρονική τους μεταβίβαση αποτελούν πρόταση απόκτησης ούτε πρόκληση προς υποβολή πρότασης για πώληση των Τίτλων (και η αποδοχή της Πρότασης από κατόχους Τίτλων δεν θα γίνεται αποδεκτή) σε οποιαδήποτε περίπτωση η πρόταση απόκτησης ή η πρόκληση προς υποβολή προτάσεως είναι παράνομες. Σε οιαδήποτε χώρα, όπου το δίκαιο προσφοράς κινητών αξιών, οι τυχόν κανόνες blueskyή οποιοιδήποτε τυχόν άλλοι κανόνες απαιτούν η Πρόταση να υποβληθεί από αδειοδοτημένο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και εντός της χώρας αυτής οιοσδήποτε εκ των Διαχειριστών ή των αντιστοίχων συνδεδεμένων μετά αυτών εταιρειών είναι προς τούτο αδειοδοτημένος, η παρούσα Πρόταση θεωρείται ότι υποβάλλεται εντός της συγκεκριμένης χώρας, ανάλογα με την περίπτωση, από τον υπόψη Διαχειριστή ή συνδεδεμένη εταιρεία για λογαριασμό του Προτείνοντα.

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα ούτε η ηλεκτρονική τους μεταβίβαση αποτελούν πρόταση πώλησης ούτε πρόκληση προς υποβολή πρότασης για αγορά Νέων Τίτλων εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλης δικαιοδοσίας.

Δεν έχει γίνει ούτε πρόκειται να γίνει καμία ενέργεια σε οιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με τους Νέους Τίτλους που θα επέτρεπε τη δημόσια προσφορά τίτλων.

 

Ελληνική Επικράτεια

Εν σχέσει προς την Πρόταση:

  1. Δεν θα υποβληθεί δημόσια πρόταση κατά την έννοια του Ν. 3401/2005, του άρθρ. 10 του 876/1979, του άρθρου 8α του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3461/2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) και
  2. Ουδεμία διαφημιστική καταχώρηση, δήλωση ή ανακοίνωση έχει τεθεί ή πρόκειται να τεθεί υπόψη, εγκριθεί ή επιτραπεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3401/2005, του άρθρ. 10 του 876/1979, του άρθρου 8α του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3461/2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), εντός, από ή αναφορικά με την Ελληνική Επικράτεια.

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Πρόταση υπόκεινται στους περιορισμούς προσφοράς και διανομής, μεταξύ άλλων, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και της Γαλλίας, όπως ειδικότερα εκτίθενται στο Πληροφοριακό Σημείωμα για την Πρόταση. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος των Προτάσεων στις δικαιοδοσίες αυτές τελεί υπό τους περιορισμούς των νόμων των δικαιοδοσιών αυτών.