Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοινώνει τη διενέργεια προσφοράς ομολογιών ύψους €450.000.000 από τη θυγατρική της Intralot Capital Luxembourg S.A.

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών με τον διακριτικό τίτλο «INTRALOT», ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, τον Ν. 3340/2005 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, INTRALOT Capital Luxembourg S.A. (ο «Εκδότης»), πρόκειται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών (Α΄ τάξης) (Senior Notes) ύψους €450.000.000 λήξεως 2024 (οι «Ομολογίες»). Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες (οn a senior unsecured basis) από την INTRALOT (η «Μητρική Εγγυήτρια») και από διάφορες θυγατρικές της INTRALOT.

Οι Ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές» αποκλειστικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (στ) του Ν. 3401/2005, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4099/2012 (που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/73/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και ισχύει.

Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Τα έσοδα από την προσφορά των ομολογιών, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων ομολογιών 6% του Εκδότη λήξεως 2021, την αποπληρωμή του υφιστάμενου  Κοινοπρακτικού Δανείου, την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Οι παρακάτω πληροφορίες σχετίζονται με τις τρέχουσες επιδόσεις μας και προέρχονται από τους εσωτερικούς διαχειριστικούς λογαριασμούς για τον μήνα Ιούλιο 2017, και δεν έχουν ελεγχθεί, επιθεωρηθεί ή επαληθευτεί από τους ορκωτούς ελεγκτές μας, και ως ετούτου οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται υπέρ του δέοντος  σε αυτές. Για το επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017, τα έσοδα και το EBITDA ανήλθαν στα €841,5 εκατ. και €104,7 εκατ. αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση €104,8 εκατ. και €4,5 εκατ. (14,2% και 4,5%), έναντι €736,7 εκατ. (έσοδα) και €100,2 εκατ. (EBITDA) για το αντίστοιχο επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2016. Τα Οικονομικά αποτελέσματα του Ιουλίου 2017 συμβαδίζουν με την σχετική εποχικότητα . 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα λειτουργίας και την οικονομική θέση της Εταιρίας για το Α’ Εξάμηνο του 2017 και για ενημέρωση περί των συναλλαγών για το Α’ Εξάμηνο του 2017, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των επενδυτικών σχέσεων της Εταιρείας: http://www.intralot.com/content/103/investor-relations

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

INTRALOT

ΕυάγγελοςΡάπτης,

Group Treasury Director

Τηλ. +44 20 7152 4050 ή +44 7736 159180

Email: Raptis@intralot.com

 

ΜιχαήλΤσαγκαλάκης,

Capital Markets Director

Τηλ. +30 213 03 97 299

Email: Tsagalakis@intralot.com

 

ΧρυσόστομοςΣφάτος 

Group Director of Corporate Affairs

Tel: +30 210 61 56 000

Email: Sfatos@intralot.com

 

 

Σημαντική Σημείωση

 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσίευση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Εκδότη βάσει του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόταση προς αγορά ή παρότρυνση για την αγορά των Ομολογιών ούτε θα υπάρξει πώληση των Ομολογιών στις οποίες αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση σε καμία δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία τέτοιου είδους πρόταση ή πώληση απαγορεύεται. Οι Ομολογίες δεν έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, ως ισχύει (στο εξής ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και δεν είναι δυνατόν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Η.Π.Α. άνευ καταχώρισης σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή άνευ σχετικής εξαίρεσης από τις προϋποθέσεις καταχώρισης σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών.

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται αποκλειστικά προς (i) πρόσωπα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, (ii) πρόσωπα εντός του Ηνωμένου Βασιλείου που εφόσον πληρούν τους όρους του επαγγελματία επενδυτή (όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 19 (5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (ο «Κανονισμός περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης»)), (iii) πρόσωπα που εμπίπτουν στο Άρθρο 43 του Κανονισμού περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης ή (iv) οιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία δύναται να λάβει χώρα νομίμως σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης (όλων των εν λόγω προσώπων αναφερομένων από κοινού ως τα «σχετικά πρόσωπα»).

Οι επενδύσεις με τις οποίες η παρούσα ανακοίνωση σχετίζεται είναι διαθέσιμες μόνο σε, καθώς και τυχόν πρόσκληση, πρόταση ή συμφωνία εγγραφής, αγοράς ή άλλου είδους απόκτησης τέτοιων επενδύσεων θα είναι διαθέσιμη μόνο σε, ή θα αφορά μόνο στα, σχετικά πρόσωπα. Οιοδήποτε πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των σχετικών προσώπων δεν θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με ή να βασίζεται στο παρόν έγγραφο ή στο περιεχόμενό του. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο στα σχετικά πρόσωπα και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από μη σχετικά πρόσωπα.

Στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο στα πρόσωπα που εμπίπτουν στην έννοια των «ειδικών επενδυτών» υπό την έννοια του άρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας 2003/71/ΕΕ (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει η «Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου»). Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί διαφήμιση για τους σκοπούς των εφαρμοστέων μέτρων που υλοποιούν την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου.