Η INTRALOT ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΨΟΥΣ €250 ΕΚΑΤ., 6,750%

Η INTRALOT Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της προσφοράς ομολογιών (Senior Notes) ύψους €250 εκατ., 6,750%, λήξεως το 2021 (οι «Ομολογίες») που πρόκειται να εκδοθούν από την εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, INTRALOT Capital LuxembourgS.A., ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Διεθνείς επενδυτές και επενδυτικά κεφάλαια από την Ευρώπη και την Β. Αμερική επένδυσαν στις Ομολογίες. Οι Ομολογίες προσφέρθηκαν σε τιμή έκδοσης 100,000%, και είναι εγγυημένες από την INTRALOT Α.Ε. (η «Μητρική Εγγυήτρια»), την INTRALOT Global SecuritiesB.V. (άμεση μητρική εταιρεία του Εκδότη) και ορισμένες έμμεσες θυγατρικές της INTRALOT Α.Ε.

Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Κατόπιν της απελευθέρωσης των εσόδων από την μεσεγγύηση κατά την ικανοποίηση ορισμένων προϋποθέσεων της χρηματοδότησης, τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή των εναπομεινασών Ομολογιών ποσού €276,7εκ., 9,750%, λήξεως 2018 (οι «Ομολογίες»). Η Πρόταση Επαναγοράς αναμένεται να λήξει στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 (εκτός αν παραταθεί), και σε περίπτωση που απομείνουν Ομολογίες λήξεως 2018 μετά το κλείσιμο της Πρότασης Επαναγοράς, θα εξαγοραστούν πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξόφλησης της σχετικής σύμβασης.  

 

Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, δήλωσε: “Η θερμή υποδοχή των ομολογιών που προσφέραμε σήμερα αποτελεί ισχυρή αναγνώριση των διεθνών αγορών για τις επιτυχίες και τις προοπτικές της ΙNTRALOT. Σήμερα πετύχαμε την έκδοση ομολογιών ύψους €250 εκατ. με επιτόκιο 6,750% για την αναχρηματοδότηση υφισταμένων ομολογιών με επιτόκιο 9,750% μειώνοντας δραματικά το κόστος δανεισμού και επιβεβαιώσαμε την πιστοληπτική αξιολόγηση της INTRALOT από τους διεθνείς οίκους. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το υψηλό επίπεδο των επενδυτών που συμμετείχαν σήμερα στην έκδοση και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη προς την εταιρεία μας. Αυτή η εξέλιξη θα μας δώσει σημαντική ώθηση για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης μας, η οποία βασίζεται σε δύο πυλώνες, ένα ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, και μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών σε όλον τον κόσμο.”