Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Συμμετοχής στα πλαίσια του Ν.3556/2007 (02/07/2012)

Η INTRALOT ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι η εταιρία NOVOMATIC AG γνωστοποίησε στην εταιρεία την 29.6.2012, ότι στις 26.6.2012 προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της να διαμορφωθεί σε 5,07% (8.061.888 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου σε σύνολο 158.961.721 μετοχών της εταιρείας).