Γνωστοποίηση (σύμφωνα με τον Ν.3556/2007) 12/11/2013

Η INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι η Nakula Management Ltd γνωστοποίησε στην Εταιρία την 8/11/2013 ότι στις 6/11/2013 προέβη σε πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της INTRALOT να κατέλθει του 5% (από 10.918.268 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,87%, σε 5.418.268 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 3,41%). Η εταιρία Nakula Management Ltd είναι ελεγχόμενη εταιρία σύμφωνα με την από 4/10/2013 σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.