Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων

Η INTRALOT ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 τα εξής:
Η εταιρία NAKULA MANAGEMENT Ltd, υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο σύμφωνα με το Ν. 3556/2007,  γνωστοποίησε στις 27/11/2012 ότι στις 21/11/2012 προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT που ολοκληρώθηκε κατά την ημερομηνία διακανονισμού 26/11/2012, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της να διαμορφωθεί σε 5,191% (8.252.490 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου σε σύνολο 158.961.721 μετοχών της INTRALOT). Σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση κάτοχος των ανωτέρω μετοχών είναι η Deutsche Bank (Suisse) SA.