Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων

Η INTRALOT ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι η εταιρία NAKULA MANAGEMENT Ltd, υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο σύμφωνα με το Ν. 3556/2007,  γνωστοποίησε στις 30/11/2012 ότι στις 13/12/2011 (ημερομηνία εκκαθάρισης 16/12/2011) προέβη σε πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της να διαμορφωθεί από 5,03% (7.999.706 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου σε σύνολο 158.961.721 μετοχών της INTRALOT) σε 4,978% (7.913.690 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου σε σύνολο 158.961.721 μετοχών της INTRALOT). Σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση θεματοφύλακας των ανωτέρω μετοχών ήταν η EOC Equity Ltd.

Επιπλέον, η NAKULA MANAGEMENT Ltd με διορθωτικές  επιστολές της στις 3/12/2012 και 4/12/2012  σε συνέχεια της από 27/11/2012 γνωστοποίησή της, που δημοσιοποίησε η INTRALOT στις 29/11/2012, σύμφωνα με την οποία ανακοίνωσε ότι το ποσοστό της στην INTRALOT ανήλθε σε 5,191% στις 21/11/2012 (ημερομηνία εκκαθάρισης 26/11/2012), διευκρινίζει ότι η NAKULA MANAGEMENT Ltd είναι ο μέτοχος και κατέχει άμεσα τα δικαιώματα ψήφου των παραπάνω μετοχών.