Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

Η INTRALOT ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και σε συνέχεια της από 4/12/2012 γνωστοποίησης της Εταιρίας μας σχετικά με τη συμμετοχή στην INTRALOT της Nakula Management Ltd, ότι η τελευταία μας γνωστοποίησε στις 3/10/2013 τις παρακάτω επιπλέον πληροφορίες: Η εταιρία Nakula Management Ltd είναι ελεγχόμενη εταιρία από την Feldmans Management LTD (ελεγχόμενη εταιρία από O. Boyko), οι οποίοι και κατέχουν έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου των παραπάνω μετοχών.