Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου (10/04/2014)

Κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Απριλίου 2014, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του. Ειδικότερα το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελούν οι κ.κ.:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,

2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,

3. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη,

4. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,

5. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου,

6. Νικόλαος – Λέων Παπαπολίτης του Ιωάννη,

7. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου,

8. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και

9. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου.

Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ.:

1. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου,

2. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και

3. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου

Επίσης εκλέχθηκε νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου & Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, που θα αποτελείται από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ κ.κ. Σωτήριο Φίλο, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Απριλίου 2014 και όρισε τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

1. Σωκράτης ΚΟΚΚΑΛΗΣ του Πέτρου, Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος

2. Κωνσταντίνος ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3. Κωνσταντίνος ΚΟΚΚΑΛΗΣ του Σωκράτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Δημήτριος ΚΛΩΝΗΣ του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Πέτρος ΣΟΥΡΕΤΗΣ του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Νικόλαος Λέων ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Σωτήριος ΦΙΛΟΣ του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Αναστάσιος ΤΣΟΥΦΗΣ του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Ιωάννης ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ του Πέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.