ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η INTRALOT – σε συνέχεια των από 17.11.2014 ανακοινώσεών της – και στα πλαίσια του Ν.  3340/2005  καθώς και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας  και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των K.Ν. 2190/1920 και N. 3016/2002, γνωστοποιεί την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της:
1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,
3. Αντώνιος Κεραστάρης του Ιωάννη,
4. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη,
5. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
6. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου,
7. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου,
8. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και
9. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 17η Νοεμβρίου 2014 και όρισε τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:
1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Αντώνιος Κεραστάρης του Ιωάννη,  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
3. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Σωτήριος Φίλος  του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.