Οικονομικό ημερολόγιο INTRALOT (15/11/2007)

Βάσει του άρθρου 292 (2γ) του Κανονισμού του Χ.Α. και κατόπιν της από 31.10.2007 αποφάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας για διανομή προμερίσματος χρήσεως 2007, το Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων της INTRALOT με την από 15.11.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, διαμορφώνεται ως εξής:

Ποσό προμερίσματος: δεκαπέντε λεπτά (0,15€) ανά μετοχή, κατόπιν της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με διανομή δωρεάν μετοχών (split)
Δικαιούχοι προμερίσματος: κάτοχοι μετοχών έως και την 23/11/2007
Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: 26/11/2007
Ημερομηνία έναρξης πληρωμής: 4/12/2007

Διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία αποκοπής είναι μετά την ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ΣΜΕ επί του δείκτη FTSE/ASE20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η μετοχή της Εταιρείας (δηλ. 16/11/2007) και πριν την ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ΣΜΕ επί μετοχών (δηλ. 21/12/2007).