Πληροφοριακό Έντυπο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2στ του ν.3401/2005

Πληροφοριακό Έντυπο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2στ του ν.3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών της Εταιρείας κατόπιν ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (Πρόγραμμα Ι και Πρόγραμμα II της Εταιρείας).

Η εταιρεία INTRALOT, στο πλαίσιο α) της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 28.02.2001 και 27.09.2001 Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (το Πρόγραμμα Ι ) στη Διοίκηση και στους εργαζομένους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και β) της εφαρμογής του εγκεκριμένου από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 4.05.2005, 22.09.2006 και 24.10.2007 Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (το Πρόγραμμα ΙΙ) στη Διοίκηση και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιριών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα εξής:

α)Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Ι, οι δικαιούχοι Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών, κλήθηκαν να δηλώσουν εγγράφως προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, την πρόθεσή τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα Δικαιώματά τους και να καταβάλουν σε μετρητά το τίμημα εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2007.
Με βάση το Πρόγραμμα Ι (το οποίο τέθηκε σε ισχύ το Νοέμβριο του 2002), η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, όποτε ασκούνται τα Δικαιώματα, είναι 5,87 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατόπιν της από 16.9.2005 αποφάσεως του ΔΣ της Εταιρείας (και σε εκτέλεση αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας που προβλέπουν ότι σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, τόσο ο αριθμός των μετοχών του δικαιούχου, όσο και η τιμή διάθεσης αυτών, θα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να διατηρείται η αναλογία συμμετοχής εκάστου Δικαιούχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας) ορίστηκε η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με απόφαση της ΓΣ της 4.5.2005 και εκδόσεως μίας νέας μετοχής για κάθε μια παλαιά, κατά τα έτη 2005 και 2006, σε 2,935€ ανά μετοχή.
Κατόπιν της από 31.10.2007 αποφάσεως του ΔΣ της Εταιρείας (και σε εκτέλεση αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας που προβλέπουν ότι σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, τόσο ο αριθμός των μετοχών του δικαιούχου, όσο και η τιμή διάθεσης αυτών, θα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να διατηρείται η αναλογία συμμετοχής εκάστου Δικαιούχου στο μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας) ορίστηκε η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με απόφαση της Γ.Σ. της 24.10.2007 και εκδόσεως μίας νέας μετοχής για κάθε μια παλαιά, κατά το τρέχον έτος και για το επόμενο, σε 1,468€ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την διαδικασία, σε σύνολο 5 δικαιούχων - εργαζομένων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών οι οποίοι δεν έχουν ασκήσει πλήρως το χορηγηθέν δικαίωμα, εμπρόθεσμα άσκησε το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών 1 δικαιούχος για 4.140 κοινές ονομαστικές μετοχές (σε σύνολο 32.768 χορηγηθέντων και μη ασκηθέντων μέχρι το 2007 δικαιωμάτων επί κοινών ονομαστικών μετοχών) και το τίμημα το οποίο κατεβλήθη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.077,52 ευρώ.
Το Δ.Σ. της INTRALOT αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του της 18.12.2007 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω ασκήσεως των ανωτέρω δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13§9 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ (€1.242,00) με την έκδοση των 4.140 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία και πιστοποίησε κατά τη συνεδρίασή του της 19.12.2007 την εγγραφή της ανωτέρω αυξήσεως και της υπέρ το άρτιο διαφοράς εκ ευρώ τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε και πενήντα δύο λεπτών (€4.835,52). Το Υπουργείο Ανάπτυξης προέβη στις 11.1.2008 στην καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με τις υπ’ αρ. Κ2-18339 και Κ2-18338 ανακοινώσεις, στοιχείων της Εταιρείας σχετικά αφενός με την ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και αφετέρου με την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης αυτής.
Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

β)Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος II (1o & 2o έτος), οι δικαιούχοι Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών, κλήθηκαν να δηλώσουν εγγράφως προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, την πρόθεσή τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα Δικαιώματά τους και να καταβάλουν σε μετρητά το τίμημα εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2007.
Με βάση το Πρόγραμμα ΙΙ (1o & 2o έτος), η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, όποτε ασκούνται τα Δικαιώματα, είναι 10 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατόπιν της από 31.10.2007 αποφάσεως του ΔΣ της Εταιρείας (και σε εκτέλεση αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας που προβλέπουν ότι σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, τόσο ο αριθμός των μετοχών του δικαιούχου, όσο και η τιμή διάθεσης αυτών, θα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να διατηρείται η αναλογία συμμετοχής εκάστου Δικαιούχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας) ορίστηκε η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με απόφαση της Γ.Σ. της 24.10.2007 και εκδόσεως μίας νέας μετοχής για κάθε μια παλαιά, κατά το τρέχον έτος και για το επόμενο, σε 5,00€ ανά μετοχή.
Σύμφωνα με την διαδικασία, σε σύνολο 160 δικαιούχων - εργαζομένων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών οι οποίοι δεν έχουν ασκήσει πλήρως το χορηγηθέν δικαίωμα, εμπρόθεσμα άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών 159 δικαιούχοι για 1.350.031 κοινές ονομαστικές μετοχές (σε σύνολο 1.369.550 χορηγηθέντων και μη ασκηθέντων μέχρι το 2007 δικαιωμάτων επί κοινών ονομαστικών μετοχών) και το τίμημα το οποίο κατεβλήθη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.750.155,00 ευρώ.

Το Δ.Σ. της INTRALOT αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του της 18.12.2007 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω ασκήσεως των ανωτέρω δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13§9 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά το ποσό των τετρακοσίων πέντε χιλιάδων εννιά ευρώ και τριάντα λεπτών (€405.009,30) με την έκδοση των 1.350.031 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία και πιστοποίησε κατά τη συνεδρίασή του της 19.12.2007 την εγγραφή της ανωτέρω αυξήσεως και της υπέρ το άρτιο διαφοράς εκ ευρώ έξι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε και εβδομήντα λεπτών (€6.345.145,70). Το Υπουργείο Ανάπτυξης προέβη στις 11.1.2008 στην καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με τις υπ’ αρ. Κ2-18340 και Κ2-18337 ανακοινώσεις, στοιχείων της Εταιρείας σχετικά αφενός με την ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και αφετέρου με την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης αυτής.
Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι οι:

1.κ. Παντολέων Ιωάννης , Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Ανάπτυξης, Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3 Μαρούσι, τηλ. 210-61.56.000

2.κ. Βασδάρης Βασίλειος, Οικονομικός Διευθυντής, Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3 Μαρούσι, τηλ. 210-61.56.000

Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της INTRALOT (Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, 15125 Μαρούσι) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.intralot.com). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ.210-61.56.000.