Πώληση Ιδίων Μετοχών

Η INTRALOT, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 13/04/2021 σχετικής προαναγγελίας, γνωστοποιεί ότι μέχρι την 14η Απριλίου 2021 προέβη σε πώληση 500.000 ιδίων μετοχών, ήτοι ποσοστό 0,32% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, με μέση τιμή πώλησης 0,17 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 85.000,00 ευρώ.

Η INTRALOT κατέχει πλέον 8.700.033 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,54% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.