Πώληση Ιδίων Μετοχών

Η INTRALOT, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 11/05/2021 σχετικής προαναγγελίας, γνωστοποιεί ότι στο χρονικό διάστημα από 12/05/2021 έως 31/05/2021 προέβη σε πώληση 275.097 ιδίων μετοχών, ήτοι ποσοστό 0,18% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, με μέση τιμή πώλησης 0,1505 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 41.392,04 ευρώ.

Η INTRALOT κατέχει πλέον 8.424.936 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,37% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.