ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΠΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Προσφορά κινητών αξιών της εταιρείας σε στελέχη της στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Option Plan – Πρόγραμμα ΙΙΙ)

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών, που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.12.2009, καλούνται 235 πρόσωπα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 13§13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, να ασκήσουν εντός της διάρκειας ισχύος του εν λόγω Προγράμματος ΙΙΙ – δηλαδή μέσα σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών και ειδικότερα μέχρι την 31/12/2013 - δικαιώματα με τιμή διάθεσης τέσσερα (4) ευρώ που εφόσον ασκηθούν όλα θα εκδοθούν μέχρι 6.227.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι τα δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά μετοχών που θα ασκεί έκαστος δικαιούχος δεν θα μπορεί να υπερβαίνουν κατ’ έτος το 1/3 του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που του αναλογούν σύμφωνα και με τα ειδικωτέρως διαλαμβανόμενα στον σχετικό κανονισμό του Προγράμματος ΙΙΙ.
Ανάλογα με τον αριθμό των δικαιωμάτων που θα ασκηθούν από τους δικαιούχους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με απόφασή του, θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, - χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού της, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 -, στην έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.