Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων (27/02/2006)

Η Εταιρία INTRALOT, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει το Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων:
α) Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: Πέμπτη 23/03/2006.
β) Ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας: Πέμπτη 23/03/2006.
γ) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας: Πέμπτη 04/05/2006.
δ) Αποκοπή μερίσματος: Τρίτη 09/05/2006.
ε) Έναρξη καταβολής μερίσματος: Πέμπτη 18/05/2006. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία αποκοπής είναι πριν την 19/05/2006, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το Σ.Μ.Ε επί του δείκτη FTSE/ASE Mid 40 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η μετοχή της εταιρίας και πριν την 16/06/2006, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το Σ.Μ.Ε επί μετοχών.