Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων (Συμπλήρωμα)

Βάσει του άρθρου 292 (2γ) όσον αφορά την απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας μας την 17.10.2006 για διανομή προμερίσματος χρήσεως 2006, σας ενημερώνουμε ότι:
Το Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων της INTRALOT (8837/27.02.2006) συμπληρώνεται ως εξής:

Α) Ποσό προμερίσματος: τριάντα λεπτά ανά μετοχή (0,30€)
Β) Ημερομηνία δικαιούχων: 8.11.2006
Γ) Ημερομηνία αποκοπής: 9.11.2006
Δ) Ημερομηνία έναρξης καταβολής:16.11.2006