Προμέρισμα Χρήσης 2005

Η INTRALOT γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2005 αποφασίσθηκε η διανομή προμερίσματος χρήσης 2005 στους μετόχους της εταιρείας είκοσι τριών λεπτών (0,23€) του ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2005 δικαιούχοι του εν λόγω προμερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2005, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από τη Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2005 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα προμερίσματος χρήσης 2005. Η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα αρχίσει την 03/01/2006 μέχρι την 03/07/2006, περίοδο κατά την οποία:

• οι μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν το προμέρισμα μέσω των χειριστών τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες & Τράπεζες), οι οποίοι θα απευθυνθούν στην ανάδοχο Εθνική Τράπεζα (Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, Σοφοκλέους 8, Τ.Κ.10 232, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210-3340613, αρμόδιος κ. Ηλίας Δημητρίου).

• εναλλακτικά σε περίπτωση που ορισμένοι μέτοχοι δεν επιθυμούν την είσπραξη του προμερίσματος μέσω των χειριστών τους ως ανωτέρω, ή ο χειριστής τους αδυνατεί να προβεί στην είσπραξή του, μπορούν οι μέτοχοι – κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως με τον χειριστή τους, ώστε ο τελευταίος να μην προχωρήσει στην σχετική είσπραξη - να το εισπράξουν είτε αυτοπροσώπως ή δια νομίμων εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους (με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή) στην Εθνική Τράπεζα σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και κοινοποιώντας τον ΚΑΜΕ ( Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) ή προσκόμιση εκτύπωσης του από το Σ.Α.Τ.

Μετά την 03/07/2006, η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Τ.Κ. 15 125, Μαρούσι-Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 210- 6156000, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 210-6156000 ή το Τμήμα Θεματοφυλακής της Εθνικής Τράπεζας, τηλ. επικοινωνίας 210-3340613. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.