Προσφορά κινητών αξιών της εταιρείας σε στελέχη της στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων I & II

Η εταιρεία INTRALOT, στο πλαίσιο α) της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 28.02.2001 και 27.09.2001 Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (το Πρόγραμμα Ι ) στη Διοίκηση και στους εργαζομένους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και β) της εφαρμογής του εγκεκριμένου από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 4.05.2005 και 22.09.2006 Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (το Πρόγραμμα ΙΙ) στη Διοίκηση και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιριών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα εξής:

α)Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Ι, οι δικαιούχοι Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών, καλούνται να δηλώσουν εγγράφως στο Δ.Σ. της Εταιρείας, την πρόθεσή τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα Δικαιώματά τους και να καταβάλουν σε μετρητά το τίμημα εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου 2007.

- Η προσφορά αυτή απευθύνεται, σε 5 δικαιούχους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και αφορά σε 32.768 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της INTRALOT, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2007, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
Με βάση το Πρόγραμμα Ι (το οποίο τέθηκε σε ισχύ το Νοέμβριο του 2002), η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, όποτε ασκούνται τα Δικαιώματα, είναι 5,87 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατόπιν της από 16.9.2005 αποφάσεως του ΔΣ της Εταιρείας (και σε εκτέλεση αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας που προβλέπουν ότι σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, τόσο ο αριθμός των μετοχών του δικαιούχου, όσο και η τιμή διάθεσης αυτών, θα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να διατηρείται η αναλογία συμμετοχής εκάστου Δικαιούχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας) ορίστηκε η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με απόφαση της ΓΣ της 4.5.2005 και εκδόσεως μίας νέας μετοχής για κάθε μια παλαιά, κατά τα έτη 2005 και 2006, σε 2,935€ ανά μετοχή.
Κατόπιν της από 31.10.2007 αποφάσεως του ΔΣ της Εταιρείας (και σε εκτέλεση αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας που προβλέπουν ότι σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, τόσο ο αριθμός των μετοχών του δικαιούχου, όσο και η τιμή διάθεσης αυτών, θα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να διατηρείται η αναλογία συμμετοχής εκάστου Δικαιούχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας) ορίστηκε η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με απόφαση της Γ.Σ. της 24.10.2007 και εκδόσεως μίας νέας μετοχής για κάθε μια παλαιά, κατά το τρέχον έτος και για το επόμενο, σε 1,468€ ανά μετοχή.

β)Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος ΙΙ, οι δικαιούχοι Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών, καλούνται να δηλώσουν εγγράφως στο Δ.Σ. της Εταιρείας, την πρόθεσή τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα Δικαιώματά τους και να καταβάλουν σε μετρητά το τίμημα εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου 2007.
- Η προσφορά αυτή απευθύνεται: α) για το πρώτο έτος του Προγράμματος ΙΙ (2006) σε 12 δικαιούχους, και αφορά σε 87.310 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της INTRALOT, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία και για την πληρότητα της ενημέρωσης σημειώνεται ότι στο σύνολο των δικαιούχων του πρώτου έτους του Προγράμματος ΙΙ συμμετέχουν και 7 στελέχη των θυγατρικών της εταιρειών στο Εξωτερικό, και β) για το δεύτερο έτος του Προγράμματος ΙΙ (2006) σε 160 δικαιούχους, και αφορά σε 1.300.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της INTRALOT, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία. Επίσης, για την πληρότητα της ενημέρωσης σημειώνεται ότι στο σύνολο των δικαιούχων του δευτέρου έτους του Προγράμματος ΙΙ συμμετέχουν και 33 στελέχη των θυγατρικών της εταιρειών στο Εξωτερικό.

Το σύνολο των μετοχών θα προκύψει από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2007, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
Με βάση το Πρόγραμμα ΙΙ, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, όποτε ασκούνται τα Δικαιώματα, είναι 10 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατόπιν της από 31.10.2007 αποφάσεως του ΔΣ της Εταιρείας (και σε εκτέλεση αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας που προβλέπουν ότι σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, τόσο ο αριθμός των μετοχών του δικαιούχου, όσο και η τιμή διάθεσης αυτών, θα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να διατηρείται η αναλογία συμμετοχής εκάστου Δικαιούχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας) ορίστηκε η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με απόφαση της Γ.Σ. της 24.10.2007 και εκδόσεως μίας νέας μετοχής για κάθε μια παλαιά, κατά το τρέχον έτος και για το επόμενο, σε 5,00€ ανά μετοχή.

Το Δ.Σ. της INTRALOT κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2007 θα προβεί με αποφάσεις του σε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και σε έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ι και το Πρόγραμμα ΙΙ), ανάλογα με τον αριθμό των δικαιωμάτων που θα έχουν ασκηθεί με τις δηλώσεις των δικαιούχων και με τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα καταβληθεί το τίμημα κατά τον Δεκέμβριο του 2007.
Μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του τιμήματος των μετοχών από τους δικαιούχους το Δ.Σ. θα πιστοποιήσει την καταβολή των ως άνω αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου (σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ι και το Πρόγραμμα ΙΙ) και θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο.
Ο αριθμός των νέων μετοχών που τελικά θα εκδοθούν από την άσκηση των Προγραμμάτων Ι και ΙΙ και θα ζητηθεί η εισαγωγή στους στο Χ.Α. εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα και θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό.
Κάθε έκδοση των μετοχών θα υπόκειται στο σύνολο των Διοικητικών Εγκρίσεων και Αδειών που απαιτούνται από τον Νόμο.