Πρόσκληση για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση (09/05/2006)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε αρχικά ορισθεί για την 04.05.2006 και κατά την οποία τα θέματα υπ’ αριθμ. 11 και 12 της ημερησίας διάταξης αυτής δεν συζητήθηκαν ελλείψει αυξημένης απαρτίας, που απαιτείται εκ του νόμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την εικοστή δευτέρα (22α) του μηνός Μαΐου του 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. στο «Πολιτιστικό Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο CAPSIS», (οδός Πάρνωνος, αρ. 10, Μαρούσι Αττικής), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του ενδεκάτου και δωδεκάτου θέματος της από 12.04.2006 πρόσκλησης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για την αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου.

2. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για την αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου.

3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Μαρούσι) Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Κ.Α.Α. μέσω του Χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν Χειριστή, απευθείας στο Κ.Α.Α.