Πρόσκληση σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24.08.06

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α΄Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε αρχικά ορισθεί για την 24.08.06 και κατά την οποία τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτής δεν συζητήθηκαν ελλείψει αυξημένης απαρτίας που απαιτείται εκ του νόμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την εβδόμη (7η) του μηνός Σεπτεμβρίου του 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο «Πολιτιστικό Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο CAPSIS», (οδός Πάρνωνος, αρ. 10, Μαρούσι Αττικής), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της από 27.07.2006 πρόσκλησης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

2. Τροποποίηση όρων του Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της από 4.5.2005 Α΄ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 20.04.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

3. Ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Μαρούσι) Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Κ.Α.Α. μέσω του Χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν Χειριστή, απευθείας στο Κ.Α.Α.