Πρόσκληση σε Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.10.2007

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α΄Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε αρχικά ορισθεί για την 12.10.2007 και κατά την οποία τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτής δεν συζητήθηκαν ελλείψει αυξημένης απαρτίας που απαιτείται εκ του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός Οκτωβρίου του 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο «Πολιτιστικό Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο CAPSIS», (οδός Πάρνωνος, αρ. 10, Μαρούσι Αττικής), ενώ τυχόν Β΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση θα γίνει την πέμπτη (5η) του μηνός Νοεμβρίου του 2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της από 19.09.2007 πρόσκλησης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών περιλαμβανομένου και υπολοίπου κερδών εις νέον (προηγουμένων χρήσεων), και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

2. Έκδοση και δωρεάν διανομή νέων μετοχών στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, κατόπιν αυξήσεως του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας τους.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την έκδοση νέων μετοχών και την αντιμετώπιση τυχόν κλασματικών υπολοίπων.

5. Καθορισμός του συνολικού αριθμού των προς διάθεση, κατά το τρέχον έτος 2007, Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας του Προγράμματος ΙΙ (όπως αυτό εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 04.05.2005 και 22.09.2006 και ισχύει), σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη ρύθμιση των σχετικών λεπτομερειών.

6. Ανακοίνωση στοιχείων για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 04.05.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

7. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις
Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών. Όσοι από τους μετόχους, διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο αρμόδιο τμήμα της E.X.A.E. Και στις δύο περιπτώσεις, οι Μέτοχοι πρέπει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Μαρούσι) σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.