ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (13/04/2006)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την τετάρτη (4η) Μαΐου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα12:30 στο ξενοδοχείο “ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ” οδός Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 1, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-5176/6.4.2006 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2005 έως 31.12.2005, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.
2. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2005 έως 31.12.2005, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2005-31.12.2005).
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει.
6. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.
7. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2006 - 30.06.2007 κατ’αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 § ε’ του Ν. 2190/1920 εταιρειών.
9. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α.Α. και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών αυτής, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγορασθεισών από την Εταιρεία - σύμφωνα με τις από 15.03.02, 02.04.03, 28.04.04 και 20.04.05 σχετικές αποφάσεις των μετόχων αυτής- και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο αυτές πρέπει να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ. 5-7 του ΚΝ. 2190/1920, ως ισχύει.
10. Ανακοίνωση στοιχείων για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 20.04.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
11. Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για τη αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου.
12. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για τη αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου.
13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Μαρούσι) Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Κ.Α.Α. μέσω του Χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν Χειριστή, απευθείας στο Κ.Α.Α.