Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών) 18/09/2015

H Εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 11), ότι στις 18/9/2015 ο κ. Δημήτριος Χρ. Κλώνης (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), μετέφερε από την προσωπική του μερίδα 440.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της INTRALOT, στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα, στην οποία είναι πρώτος συνδικαιούχος με δεύτερο συνδικαιούχο την κα Αργυρώ Μανιάκη.